REKLAMA
REKLAMA

Tři roky po sesuvu půdy v Dolních Věstonicích, který způsobil poškození silnice III/42117 a její následné uzavření, chce Jihomoravský kraj (JMK) co nejdříve vyřešit její opětovné zprovoznění. Proto rada na svém jednání ve čtvrtek 14. září 2017 vydala doporučení krajským zastupitelům, jak odblokovat patovou situaci a obnovit provoz mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi.

Mezi doporučení patří schválení dotace obci Dolní Věstonice ve výši 0,9 milionu korun na úhradu investic spojených s přeložkou zařízení distribuční sítě, dále schválení dotace této obci ve výši 12,6 milionu korun na realizaci projektu „Obnova základní funkce území – sanace svahů v Dolních Věstonicích“ a poskytnutí zápůjčky obci Dolní Věstonice ve výši 4,9 milionu korun na zprovoznění krajské komunikace. Dále rada doporučila, aby Jihomoravský kraj do 29. září 2017 předložil samostatně žádost o poskytnutí dotace v rámci podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“ vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí.

REKLAMA

„Krajská komunikace mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem je páteřní silnicí a jednou z přístupových bran Lednicko-valtického areálu. Její uzavření komplikuje dopravu, která je už tři roky vedena po dvacetikilometrové objížďce a má negativní vliv na cestovní ruch, dopravní obslužnost a tím také kvalitu života obyvatel v dané oblasti. Integrovaná doprava musí používat objízdné trasy, což zvyšuje náklady kraje a obcí na IDS JMK, zatěžuje životní prostředí obcí a způsobuje časové prodlevy v dojíždění místních obyvatel. Je tedy v zájmu Jihomoravského kraje vynaložit maximální úsilí k vyřešení situace a ke zprovoznění této komunikace,“ konstatoval hejtman Bohumil Šimek.

Od srpna 2017 Jihomoravský kraj převzal iniciativu ve smyslu uskutečnit postupné kroky vedoucí k co nejrychlejšímu obnovení provozu na této silnici. Dne 6. září 2017 se za účasti zástupců obce Dolní Věstonice, Ministerstva životního prostředí (MŽP), Státního fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje uskutečnilo jednání k postupu znovuotevření silnice III/42117. Na jednání bylo dohodnuto, že obec Dolní Věstonice i Jihomoravský kraj předloží samostatně žádost o poskytnutí dotace.

Jednání s obcí Dolní Věstonice o možnostech, které by mohly přispět k obnovení provozu na silnici III/42117, jsou vedena již několik měsíců. „Do 15. ledna 2018 by podle schváleného harmonogramu měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy k již provedeným stavbám a pozemkům. Po zpracování příslušné projektové dokumentace se ke stejnému datu předpokládá podání žádosti o povolení stavby v Dolních Věstonicích spojené s obnovením provozu na silnici III/42117. Vloni v září schválilo Zastupitelstvo JMK alokaci částky 23,5 milionu korun na spolufinancování sanace svahu. Tyto prostředky budou nyní využity na poskytnutí dotace a zápůjčky obci Dolní Věstonice a zbývající část peněz poslouží na úhradu stavebních prací, pokud kraj uspěje s žádostí o dotaci na MŽP,“ uvedl radní Petr Hýbler.

Vláda České republiky schválila Strategii obnovy území v částech Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v roce 2014 v listopadu téhož roku a uložila ministrovi životního prostředí zabezpečit poskytování státní pomoci v souladu se schválenou strategií. Pod gescí Ministerstva životního prostředí bylo určeno, že pro stabilizaci sesuvů bude připraven nový podprogram v rámci programu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“. Ministerstvem byly pro obec Dolní Věstonice v rámci tohoto programu vyčleněny prostředky na sanaci sesuvů svahů spojených se zprovozněním krajské komunikace ve výši 41,5 milionu korun s maximálním termínem realizace do 31. prosince 2017. K vyhlášení programu došlo v únoru 2016. Obec Dolní Věstonice do března 2017 celkem pětkrát podala žádost o finanční podporu a ta byla vždy vrácena s připomínkami odborného hodnotitele k dopracování. Obec Dolní Věstonice dosud žádné finanční prostředky z dotačního programu MŽP neobdržela. Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost příslušeného programu do konce roku 2018 a dalo poslední možnost jak obci Dolní Věstonice, tak Jihomoravskému kraji předložit žádost k registraci do 29. září 2017.

Zdroj: Portál Jihomoravského kraje

REKLAMA