REKLAMA

Za běžných okolností se člověk stává svéprávným a plně způsobilým právně jednat dosažením zletilosti. Takový člověk o sobě rozhoduje sám, nerozhoduje za něho a o něm zákonný zástupce ani opatrovník. Pokud však člověk trpí trvalou duševní poruchou, která mu znemožňuje právně jednat, a nepostačí-li mírnější a méně omezující opatření (zastupování, nápomoc při rozhodování, zastupování členem domácnosti), je možné svéprávnost omezit.

 

REKLAMA

Omezit svéprávnost a jmenovat opatrovníka může jen soud na dobu přechodnou, a to v zájmu člověka, jehož se to týká. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nikdy nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života. Ustanovit opatrovníka lze i bez omezení svéprávnosti člověka. Jedná se o případy, kdy osobě působí zdravotní stav obtíže při správě jeho jmění nebo při hájení práv. Osoba, které byl opatrovník jmenován, se na dobu opatrovnictví stává opatrovancem.

Opatrovníkem může být určena osoba na základě předběžného prohlášení. Soud nejprve bere v úvahu, zda člověk učinil v minulosti předběžné prohlášení o tom, kdo se má v případě jeho nezpůsobilosti stát opatrovníkem. Pokud člověk neučinil v minulosti předběžné prohlášení, může navrhnout svého opatrovníka během řízení a soud tuto osobu jmenuje opatrovníkem. Jestliže nikoho nenavrhne nebo navrženou osobu není z nějakého důvodu možné ustanovit, jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, která osvědčí o opatrovance dlouhodobý a vážný zájem. Není-li možné najít blízkou osobu, jmenuje soud opatrovníkem jinou osobu, která splňuje podmínky pro to, aby se stala opatrovníkem. V případě, že soud nenalezne žádnou vhodnou osobu, kterou by ustanovil opatrovníkem, jmenuje veřejného opatrovníka. Veřejným opatrovníkem se rozumí obec, kde má opatrovanec bydliště. Institut veřejného opatrovníka by měl být posledním řešením, pokud není jiná vhodná osoba, která by vykonávala funkci opatrovníka.

I město Blansko je v několika případech ustanoveno veřejným opatrovníkem. Faktický výkon opatrovnické funkce ke konkrétní osobě opatrovance vykonává zaměstnanec odboru sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, na základě pověření ze strany starosty města. K povinnostem opatrovníka mimo jiné náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o něho skutečný zájem, starat se o naplňování opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. Životní oblasti, ve kterých je opatrovanec ze strany opatrovníka podporován, se odvíjí od rozsahu omezení svéprávnosti opatrovance a oprávnění opatrovníka. Při výkonu opatrovnictví se jedná zejména o řešení záležitostí v oblasti sociální, finanční, majetkové, dále jednání na úřadech, zajištění plnění závazků a povinností a péče o zdravotní stav opatrovance. Veřejný opatrovník je odpovědný z výkonu své funkce jednak příslušnému soudu a jednak krajskému úřadu dle územní příslušnosti v rámci kontroly výkonu státní správy.

Podrobnější informace k opatrovnictví lze získat na Městském úřadě Blansko, odboru sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, nám. Republiky 1, v 1. patře.

REKLAMA